Wenst u meer informatie?

Contacteer ons of bel 079-5931437079-5931437

Bouwbegeleiding

Lees meer

Expertise Waterschade

Lees meer

Onderhoud en Renovatie

Lees meer

Huis en Tuin

Lees meer

Over DNK Bouw

Lees meer

Algemene voorwaarden

Algemene verkoop-leveringsvoorwaarden

DNK Bouw & Vormgeving

Zuidplasstraat 5a, 2751 GL Moerkapelle

Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden.

A. Onder DNK wordt verstaan: DNK aannemingsbedrijf, DNK bouwburo, DNK bouwbegeleiding, DNK bouw en vormgeving en GWB bestrating en grondwerken.

B. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van DNK, overeenkomsten tot leveringen of vervaardiging van goederen of verrichten van diensten, alsmede op de leveringen en opleveringen, tenzij schriftelijk met DNK anders is overeengekomen. Verwijzingen door opdrachtgevers naar hun eigen voorwaarden worden door DNK niet aanvaard.

Artikel 2. Offerte.

A. Alle aanbiedingen, ongeacht of deze bij speciale offertes, in prijscouranten of voorraad opgegeven of anderszins zijn gedaan, zijn - tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders met DNK is overeengekomen – geheel vrijblijvend.

B. Indien niet anders vermeld, is uitgegaan van de voor het project te verwachten gemiddelde werkomstandigheden en een uitvoering gedurende normale werkuren.

C. Alle verstrekte afbeeldingen hebben het karakter van een benaderende aanduiding en zijn niet bindend.

D. Alle overeenkomsten, ook indien en voor zover zij door al dan niet in dienst van DNK zijnde tussenpersonen zijn aangegaan, zijn niet bindend aan DNK totdat zij door DNK, dan wel door een door haar gemachtigde, schriftelijk zijn bevestigd.

E. Indien een wederpartij een gedane aanbieding niet (tijdig) accepteert, is zij gehouden de bij de aanbieding behorende bescheiden franco aan DNK te retourneren.

F. De opdrachtbevestiging wordt akkoord bevonden geacht, tenzij binnen 30 dagen na verzending, door DNK bezwaren zijn ontvangen.

G. Indien de opdrachtgever uitdrukkelijk verzoekt om het uitbrengen van een offerte, doch de opdracht waarop de opdracht betrekking heeft blijft uit, dan kunnen – voor zover gebruikelijk – de kosten die DNK heeft moeten maken om haar offerte te kunnen verstrekken, in rekening worden gebracht.

Artikel 3. Wijziging in de overeenkomst.

A. Indien, nadat de opdracht is verstrekt, in de uitvoering daarvan alsnog wijzigingen worden verlangd dienen deze tijdig schriftelijk ter kennis van DNK te worden gebracht. Worden de bedoelde wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van een en ander voor rekening van de opdrachtgever.

B. DNK is gerechtigd om op grond van wijzigingen in de opdracht, de overeengekomen prijs aan te passen naar gelang de wijziging dit rechtvaardigd.

C. Wijzigingen in een reeds verstrekte opdracht aangebracht kunnen tot gevolg hebben dat de voor veranderingen overeengekomen levertijd door DNK wordt overschreden. Voor dergelijke vertragingen draagt DNK geen verantwoordelijkheid.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst.

A. DNK bepaalt de wijze waarop de opdracht dient te worden uitgevoerd. Zij heeft de plicht desgevraagd de opdrachtgever in te lichten over de wijze waarop aan de uitvoering vorm wordt gegeven, tenzij dit in strijd is met de aard van de opdracht.

Artikel 5. Informatie en medewerkingsplicht opdrachtgever.

A. De opdrachtgever zorgt ervoor dat alle informatie, die DNK redelijkerwijs nodig heeft voor het naar haar oordeel adequaat uitvoeren van de gegeven opdracht, in de gewenste vorm in bezit komen van DNK. Tevens verschaft opdrachtgever alle overige noodzakelijke medewerking aan de uitvoering van de opdracht.

B. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dient de opdrachtgever te zorgen voor: 

  1. alle noodzakelijke gegevens betrekking hebbende op het werk, de bouwplaats, en alle overige bijkomstige omstandigheden. 
  2. Alle benodigde vergunningen, ontheffingen, goedkeuringen, toewijzingen, vrijwaringen voor leveranciers voor derden. 
  3. bereikbaarheid voor de nutsvoorzieningen op de bouwplaats, zodanig dat naar oordeel van DNK met het werk aangevangen kan worden. 
  4. Voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag, en/of afvoer van materialen, werktuigen en/of grondstoffen.

C. DNK heeft het echt de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment de opdrachtgever aan de in het vorige lid genoemde verplichtingen zal hebben voldaan.

D. DNK is niet aansprakelijk voor schade ontstaan ten gevolgen van onjuiste informatie dan wel onvoldoende medewerking van de opdrachtgever.

E. Zodra de overeenkomst tussen opdrachtgever en DNK tot stand is gekomen, is DNK gerechtigd ter plaatse waar het werk wordt uitgevoerd een reclamebord te plaatsen en tijdens e uitvoering geplaatst te houden, zonder daarvoor een vergoeding in rekening gebracht wordt.

F. Onder lid E genoemde bevoegdheid geeft uitzondering indien de uitvoering geschiedt in een bestaand bouwwerk, hetgeen in gebruik is en de gebruiker tegen de plaatsing van een reclamebord schriftelijk bezwaar maakt.

Artikel 6. Meer – en minderwerk.

A. DNK is gerechtigd om meerwerk uit te voeren en door te berekenen zonder voorafgaande toestemming van de opdrachtgever indien het uitvoeren van dit meerwerk naar mening van DNK noodzakelijk is voor het voltooien van de opdracht in indien de aan dit meerwerk verbonden kosten niet meer bedragen dan 10% van de overeengekomen aanneemsom.

B. Indien het meerwerk meer dan 10% afwijkt van de overeengekomen aanneemsom treden partijen in overleg omtrent de te nemen maatregelen.

C. Bij minderwerk is de opdrachtgever 25% van de minderprijs verschuldigd aan DNK als vergoeding van de gemaakte kosten en gederfde winst.

Artikel 7. Prijzen

A. De prijzen zijn exclusief btw en zonder aftrek van kortingen, tenzij anders is vermeld.

B. De prijzen zijn berekend voor leveringen af bedrijf. Bij leveringen elders, op verzoek van de opdrachtgever, zijn hieraan verbonden meerkosten voor rekening van de opdrachtgever.

C. Wanneer op verzoek van de opdrachtgever werkzaamheden moeten worden uitgevoerd buiten de – voor DNK geldende - normale werktijd dan worden de voor arbeid geldende opslagen en daaraan gekoppelde kosten inrekening gebracht.

D. De prijsopgaves worden slechts gedaan op basis van, de op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst, geldende prijzen.

E. Indien na het sluiten van de overeenkomst de inkoopprijzen wijzigen, van de materialen en grondstoffen of halffabricaten, lonen, premies van welke aard dan ook, vrachten of belastingen, of andere factoren die de prijs van de goederen en/of diensten mede bepalen, dan dient de wijziging overeenkomstig aan de opdrachtgever door te worden berekend.

F. Indien deze prijswijziging komt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst zal de opdrachtgever zijnerzijds het recht hebben, mits schriftelijk binnen een maand na kennisneming van de prijsverhoging aan DNK medegedeeld, de verstrekte opdracht terug te nemen en te volstaan met het vergoeden van het reeds gepresteerde, op basis van de verhoging geldende prijzen.

Artikel 8. Levering

A. Levertijden (en reparatieduur) zijn vrijblijvend en worden slechts bij benadering aangegeven. Overschrijding van de levertijd kan nimmer. Ook niet na ingebrekestelling , aanspraak op schadevergoeding, indien en voor zover desondanks aanspraak bestaat op schade vergoeding dan is deze maximaal beperkt tot 10% van overeengekomen overeenkomst, exclusief meer- en minderwerk.

B. Een overeengekomen levertijd gaat eerst lopen nadat de voor aanvang van het werk noodzakelijke gegevens in het bezit zijn van DNK. En de (deel) betaling van de aanneemsom, voor zover deze is bijgesloten bij de overeenkomst, is verricht.

C. Vanaf het moment van afzondering van goederen t.b.v. de opdrachtgever geschiedt, zijn zulks voor diens rekening en risico.

D. Bij een vervanging van beschadigde materialen worden deze aan de opdrachtgever overgedragen indien dit bij het geven van de opdracht uitdrukkelijk is verzocht. Voor het overige dient de opdrachtgever op dat moment afstand te doen van dit materiaal ten gunste van DNK. DNK is gerechtigd deze vervangen goederen te (laten) vernietigen.

Artikel 9. Zekerheidstelling.

A. DNK is steeds gerechtigd, alvorens de werkzaamheden te beginnen of daarmee door te gaan en alvorens te leveren of met leveren door te gaan, naar het oordeel van DNK voldoende zekerheid, voor het nakomen van de betalingsverplichtingen, van de opdrachtgever te verlangen.

B. Indien de verlangde zekerheid niet, dan wel op ongenoegzame wijze, wordt aangetoond of de rechtsvorm van de opdrachtgever wijzigt, heeft DNK het recht de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en het reeds geleverde en nog niet verwerkte terug te nemen, onverminderd de aan DNK alsdan toekomende rechten op betaling van hetgeen bij beëindigen van de overeenkomst verschuldigd wegens verrichte werkzaamheden en tijdens leveringen gemaakte kosten, te vermeerderen met een opslag wegens winst en risico ter hoogte van 15% van de kosten. De genoegzaamheid van de zekerheidsstelling is ter beoordeling van DNK.

Artikel 10. Betaling

A. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen geschiedt betaling hetzij à contant aan DNK, hetzij via overboeking op een door DNK aan te wijzen bankrekening bij de levering van de goederen of onmiddellijk na het verrichten van diensten. Gehele of gedeeltelijke vooruitbetalingen kan worden geëist.

B. Bij aankopen op rekening, welke uitsluitend geschieden voorafgaande schriftelijke toestemming van de directie van DNK, dient de betaling te zijn ontvangen binnen de op de factuur vermelde betalingstermijn.

Artikel 11. Wanprestatie/tekortkoming van de opdrachtgever

A. Indien de opdrachtgever niet, niet tijdig, niet deugdelijk, slechts gedeeltelijk aan zijn betalingsverplichting of aan enig andere bepaling van de overeenkomst heeft voldaan, op diens goederen beslag gelegd krijgt. Surséance van betaling of toepassing van de wet schuldsanering natuurlijke personen aangevraagd, wordt hij van rechtswege geacht in verzuim te zijn en is het totale aan DNK verschuldigde bedrag zonder sommatie of in gebrekestelling – ongeacht eerder gemaakte termijn afspraken m.b.t. betaling – terstond opeisbaar.

B. Het onder lid A. bedoelde bedrag wordt verhoogd met een vertragingsrente van 15% op jaarbasis gerekend vanaf de factuurdatum (een gedeelte van een maand door een gehele maand rekenende) over het bruto factuurbedrag tot aan het tijdstip van algehele voldoening.

C. In de onder lid A. bedoelde gevallen heeft DNK eveneens het recht de uitvoering van de nog lopende overeenkomsten op te schorten, c.q. elke overeenkomst met de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk, zulks ter keuze van DNK, zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zulks zonder welke gehoudenheid van de zijde van DNK dan tot welke vergoeding dan ook jegens de opdrachtgever, één en ander voor zover dit door de wanprestatie dan wel door de omstandigheden wordt gerechtvaardigd.

D. Wanneer DNK genoodzaakt is een onbetaald gebleven opdrachtgever ter incasso uit handen te geven aan derden (advocaat en/of deurwaarder) is DNK gerechtigd aan de debiteur een vergoeding te berekenen wegens door DNK gemaakte kosten – van tenminste 15% van de bruto factuurwaarde (met een minimum van 150 euro) zulks vermeerderd met 30 euro administratiekosten.

Artikel 12. Recht van retentie

A. DNK is gerechtigd om goederen die DNK van en voor de opdrachtgever onder zich heeft, onder haar te houden tot voldoening van alle kosten die DNK besteed heeft ter uitvoering van opdrachten van voornoemde opdrachtgever. Onverschillig of deze opdrachten betrekking hebben op de voorvermelding of andere goederen van de opdrachtgever, tenzij de opdrachtgever voor de kosten genoegzame zekerheid heeft gesteld.

Artikel 13. Eigendoms voorbehoud

A. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen blijven de door of vanwege DNK verstrekte aanbiedingen, onderwerpen, afbeeldingen, omschrijvingen, tekeningen, modellen, schema’s , begrotingen, programma’s en calculaties e.d. har onvervreemdbaar eigendom.

B. De onder A. genoemde bescheiden dienen op eerste verzoek van DNK compleet en onbeschadigd te worden overgenomen, doorgegeven of ter kennis gebracht worden aan derden.

C. Alle met betrekking tot aanbiedingen, ontwerpen, afbeeldingen, omschrijvingen, tekeningen, modellen, gevestigde rechten( auteursrechten, modelrechten e.d.) worden voorbehouden en dienen te worden geëerbiedigd.

Artikel 15. Overmacht

A. DNK is niet aansprakelijk voor niet, niet juist, niet tijdige uitvoeringen van, aan DNK verleende opdrachten, indien die het gevolg zijn van overmacht in de meest ruime zin van het woord. Onder overmacht wordt mede begrepen: ernstige storingen in het productieprocessen anderszins, oorlog- en terroristische daden in en buiten Nederland, oproer epidemieën, natuurrampen, brand en andere calamiteiten, transport moeilijkheden, werkstaking, uitsluitingen, maatregelen van overheidswege.

B. In geval van blijvende overmachtssituatie zal DNK daar onverwijld mededeling over doen aan de opdrachtgever. Na ontvangst van deze mededeling zal de opdrachtgever gedurende 10 dagen het recht hebben om de opdracht te annuleren echter onder de verplichting om van DNK af te nemen en haar te vergoeden het uitgevoerde gedeelte van de order, te vermeerderen met een percentage van 15% wegens winst en risico voor zover het werk betreft in de regio.

C. Indien de overmacht van tijdelijke aard is, heeft DNK het recht de uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten totdat de omstandigheden die de overmacht oplevert zich niet meer voordoen. Indien de overmacht weliswaar van tijdelijke aard is, doch naar verwachting langer zal duren dan twee maanden, geldt het lid B. bepaalde.

Artikel 16. Aansprakelijkheid

A. Behoudens bepalingen van dwingend recht inzake (product) aansprakelijkheid, is DNK niet gehouden tot enige vergoeding van schade, van welke aard dan ook direct of indirect, waaronde bedrijfsschade, aan roerende of onroerende zaken, dan wel aan personen, geleden door de opdrachtgever.

B. De aansprakelijkheid van DNK strekt zich in ieder geval niet verder dan tot het bedrag waarvoor deze verzekerd is, dan wel, indien zij ter zake geen verzekering heeft afgesloten, tot het bedrag waarvoor een ondernemer met een bedrijf als dat van DNK zich pleegt te verzekeren.

C. DNK heeft ten allen tijden het recht zelf over te gaan tot herstel van materiele schade die de opdrachtgever heeft geleden of stelt te hebben geleden, zonder dat men aan het overgaan tot herstel van DNK enige aansprakelijkheid erkent. Opdrachtgever heeft de plicht DNK met een termijn van tenminste 4 weken in gebreke te stellen, welke termijn wordt verlengd met de tijd die nodig is voor een onderzoek door deskundigen, alvorens DNK geacht kan worden in verzuim te verkeren, zulks onverminderd de rechten van DNK uit de wet of deze voorwaarden.

Artikel 17. Klachten

A. Een opdrachtgever die niet tevreden is over de door DNK geleverde goederen of de door DNK verrichtte werkzaamheden waarvoor geen speciale garantie geldt, kan gedurende acht dagen na ontvangst van die goederen of voltooiingen van de werkzaamheden schriftelijk of mondeling een klacht indienen.

B. Indien de klacht gegrond is, zal DNK zorg dragen, te hare keuze, voor vervangen van de goederen of verichten van de benodigde werkzaamheden, dan wel voor restitutie van betaalde gelden minus de gemaakte kosten, een en ander met inachtneming van artikel 16. L lid C.

C. Klachten met betrekking tot de hoogte van de factuur kunnen schriftelijk gedurende acht dagen na ontvangst worden ingediend.

D. Het onder A. bepaalde geldt niet indien er slechts sprake is van geringe afwijking van hetgeen overeengekomen is. Bij beoordeling of een levering van de toelaatbare grenzen afwijkt, moet een gemiddelde uit de levering genomen worden. Er kan geen afkeuring plaatsvinden op enkele stuks of eenheden.

Artikel 18. Garantie

A. Op de door DNK geleverde goederen wordt uitsluitend garantie gegeven, zoals die door de desbetreffende fabrikant c.q. leverancier aan DNK is verleend en jegens DNK wordt nagekomen.

B. Behoudens het bepaalde onder C. verleend DNK vanaf de datum van oplevering met inachtneming van de beperkingen als in deze voorwaarden geformuleerd, aan wederpartij een garantie van drie jaar voor de door haar verrichtte werkzaamheden met dien verstanden, dat gebreken, welke bij normaal en oordeelkundig gebruik aan de dag treden en welke aan DNK kunnen worden toegeschreven, als zijnde een fout in de door DNK ontworpen constructie, ondeugdelijk door DNK verrichte werkzaamheden, gebruik door DNK verrichtte werkzaamheden, gebruik door DNK ondeugdelijke matrialen, door DNK kosteloos worden hersteld.

C. Geen aanspraken op garantie worden verleend: 

  1. Indien aan het uitgevoerde werk en/of leveringsgarantie andere of zwaardere eiden zijn gesteld, dan bij het tot stand komen van de overeenkomst bekend was. 
  2. Indelen zonder schriftelijke toestemming van DNK door derden reparaties, of andere werkzaamheden aan het uitgevoerde werk zijn verricht. 
  3. Indien geleverde materialen en het uitgevoerde werk niet op de daarvoor bestemde wijze worden gebruikt en onderhouden 
  4. Ter zake van fouten in het ontwerp van de constructie indien het ontwerp door de opdrachtgever geen of onvoldoende onderhoud is gepleegd.

D. Reparaties en/of materialen, die eventueel voor garantie in aanmerking komen dienen met inbegrip van bijkomende kosten, zoals sleep- vrachtrentekosten terstond te worden bepaald. Restrictie wordt verleend in geval van acceptatie van de garantie aanspraak door de fabrikant c.q. de leverancier tot ten hoogste het bedrag dat door deze aan DNK wordt vergoed.

Artikel 19. Verjaring

A. Alle rechtsvorderingen vn de opdrachtgever uit hoofde van een aan deze voorwaarden ontworpen overeenkomst verjaren, behoudens het bepaalde in art.6:191BW, na verloop van een jaar, te rekenen vanaf de dag dat de werkzaamheden worden voltooid of hadden moeten worden voltooid.

Artikel 20. Geschillen

A. Ten aanzien van geschillen, die rijzen ter zake van of in verband met de door DNK gesloten overeenkomsten, zal uitsluitend bevoegd zijn de rechtbank Rotterdam, tenzij dwingende wetbepalingen zich daartegen verzetten.

B. Nederlands recht is alleen en uitsluitend van toepassing, de werking van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

Beste gebruikers, deze site bewaart cookies op uw computer. Het doel is om uw ervaring op onze website te verbeteren en u tegelijkertijd meer gepersonaliseerde diensten aan te bieden. Cookies worden ook gebruikt voor het personaliseren van advertenties.

Als u meer informatie wilt over de cookies die wij gebruiken, raadpleeg dan ons Privacybeleid. Door cookies te accepteren, stemt u in met het gebruik ervan. U kunt de instellingen van de cookies ook aanpassen. Als u weigert, worden uw gegevens niet bijgehouden wanneer u deze site bezoekt. Er wordt slechts één cookie gebruikt in uw browser om uw voorkeur dat u niet gevolgd wilt worden te onthouden.
Alles weigeren
Instellingen aanpassen
Sta alles toe
Cookie-instelling bewerken